Jeunesse
 Club Contact
Tel / e-mail
 Adresse Village

 Club des jeunes Lellig

 Tom Klein

   5, Burwee
 Lellig

 Club des Jeunes Manternach

 Jo Haagen
   8, an der Hiel
 Lellig

 Club de jeux de carte

Tromp aus

 Carlo Wampach
   28, Duerfstrooss
 Berbourg

Corps des Sapeurs Pompiers

Section jeunes

 Sacha Urbing
   17, Syrdallstrooss
 Manternach
 
Vie associative
Club

 Contact Tel  /E-mail  Adresse Village

Corps des Sapeurs Pompiers de la commune de Manternach asbl

 

 Christian Weis

 

 

 

 

 10-B, Syrdallstrooss

 

 

 Manternach

 

 

Elterevereenegung

ELVERE

Daniel Conrardy

 

 

 6, Ieweschtgaass

 

 Bech

 

Fraen a Mammen vu Berbuerg

 

Ginette Wampach-Schmitz

 

 28, Duerfstrooss

 

Berbourg

 

Fraen a Mammen vu Lellig

 

Florence Plumer-Schenten

 

 

 2A, Neie Wee

 

 Lellig

 

Frënn vum Haaptmann's Schlass

Raymond Lahr

 

 

 22, Am Wangert

 

 Berbourg

 

Mënjecker Kueben

Josée Ungeheuer-Ernzer

 6, Duerfstrooss

Muenschecker

 

Fotoclub Mandiac

 

Alex Haag

 

 

 

6, Koulerstrooss

 

Manternach

 

Syndicat d'Initiative Berbourg

 

Roger Kersch

 11a, Um Schlooss

 

Berbourg

 

Syndicat d'Initiative Manternach

 

Josy Fisch 22, Syrdallstrooss

Manternach

 

Amicale des Sapeurs Pompiers

Rouden Hunn

Pierre Wampach28, Duerfstrosss

 

Berbourg

 

 
Musique/Chant

 

Association

 Contacte

 

 Tel.   e-mail
Adresse
Village

 Chorale Manternach

 

 Robert Mehlen

 

 710171  2, Kiirchewee
 Manternach

 Chorale Lellig

 

 Joseph Turpel

 

710154
 13, Duerfstrooss
 Lellig

 Chorale Berbourg

Sängerbond Berbuerg

Marie-Reine Crelo

 

710530
 8, Weekerstrooss
 Berbourg

Fanfare

Bech-Berbuerger Musek

 Claude Stooss

 

 710343 21, Kéiwee
 Berbourg

 

 

 
Clubs de sports
Club

Contact

Tel.  /   E-mail

Adresse

Village

Club de basketball

BBC East Side Pirates Berbourg / Wasserbillig

Henriette Klein-Seil

 710561

 

1, um Schlooss

 

 Berbourg

 

Club de tennis de table

DTC Berbourg

 Guy Thill

 

 719145

 

15, am Wangert

 

 Berbourg

 

Club de football

FC Berdenia Berbourg

 Raymond Lahr

 

 

 

 

 22, am Wangert

 

 Berbourg

 

Club de gymnastique pour dames

Fit a Flott Lellig

Alix Klein-Ungeheuer 5, Burwee

 

 Lellig

Club de gymnastique pour dames

Fit Fiissercher

Pascale Oswald

 

 7, rue Saint Désert

 

 Manternach

 

Club de jeu de quilles

Terres 01

André Klein5, Burwee

 

Lellig

 

Club de danse    

Let's dance

 

 Mireille Pividor-Kieffer

 621 771 907

miaandan@pt.lu

 3, am Wues

 Münschecker


© Administration Communale de Manternach