Le bourgmestre

 

 M. Jean-Pierre Hoffmann

 Les attributions du bourgmestre:

Le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois et règlements de police sous la surveillance du Ministre de l'Intérieur. Il joue un rôle important et prépondérant au sein du collège des bourgmestre et échevins et de l’administration communale.
Il est chargé de l’exécution des règlements communaux de police. Il appartient au bourgmestre de statuer sur les demandes en autorisation de construire, de transformer ou de démolir un bâtiment.

Il remplit les fonctions d’officier de l’état civil.

 
Bienvenue

E puer Wierder vum Buergermeeschter bei Geleeënheet vun der Vereedegung vun de Conseilleren :

"Léif Schäffen a Conseilleren,  heimat begréissen ech Iech ganz häerzlech a wëll Iech och fir Är gutt Resultater bei de leschte Gemengewahle felicitéieren.  

Ech ginn dovun aus, dass mir souwuel am Schäffe– wéi och am Gemengerot konstruktiv a fair kënnen am Sënn vun de Bierger an der Gemeng zesumme schaffen. Mat eiser deelweis neier Equipe wäerte mir versichen e neie Wand an d’Gemeng Manternach ze brengen an esou déi vill Erausfuerderungen, déi an de nächste Joren op eis waarden, an Ugrëff huelen. Fir e puer vun eis wäert dës Tâche vill mat sech brengen, mee ech sinn iwwerzeegt, dass mir dës Aufgabe kënnen zur Zefriddenheet vun de Bierger erfëllen. Dowéinst ass mir och eng gutt, loyal an transparent Zesummenaarbecht mat eisem administrative Gemengepersonal, de Gemengenaarbechter an dem Schoulpersonal immens wichteg.

Ech soen dem Henri Frank als austriedende Buergermeeschter fir seng laangjäreg Aarbecht am Interesse vun der Gemeng Manternach e grousse Merci. Weiderhi soen ech dem Alex Haag, Schäffen, dem Albert Schumacher an dem Jeanny Janssen-Bakx, Conseillere Merci fir hiren Asatz an hiert Engagement an der Gemeng während der leschter Conseilsperiod."

Jean-Pierre HOFFMANN

© Administration Communale de Manternach