Le bourgmestre

 

 M. Henri FRANK

 

Les attributions du bourgmestre:

Le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois et règlements de police sous la surveillance du Ministre de l'Intérieur. Il joue un rôle important et prépondérant au sein du collège des bourgmestre et échevins et de l’administration communale.

Il est chargé de l’exécution des règlements communaux de police. Il appartient au bourgmestre de statuer sur les demandes en autorisation de construire, de transformer ou de démolir un bâtiment.

Il remplit les fonctions d’officier de l’état civil.

 

 

 
Bienvenue
E puer Wierder vum Buergermeeschter bei Geleeënheet vun der Vereedegung vun de Conseilleren :

" Léif Schäffen a Conseilleren,

Ech begréissen Iech heimatter ganz häerzlech a félicitéiren Iech fir Äeren Erfolleg bei de leschte Gemengewahlen. Ech denken och un déi, déi Kandidat waren, well dozou gehéiert eng gutt Portioun Courage. Ech wënsche mir, dass si sech an iergendenger Form wäerten um kommunale Plang erabréngen.

Ech géng mir wënschen, datt mir gutt, fair a loyal zesumme schaffen, am Interesse vun de Bierger, datt de Ball an net de Mann gespillt gëtt, an datt mir den Erausfuerderungen, déi sech eis stellen, gerecht wäerte ginn. A punkto Erausfuerderung wäert d’Fusioun eent vun den Theme sinn, déi eis am intensivste beschäftege wäerten, well et em d’Existenz vun der Gemeng geet.

Ech soen dem Häre Willy de Jong als austriédende Buergermeeschter, Claude Wagner an Albert Schumacher, Schäffen, an och der Madame Marianne Hellers an dem Här André Mehlen, Conseilleren, Merci fir hieren Asatz an hiert Engagement an der Gemeng während der leschter Conseilsperiod.

Ech wënsche mir och eng gutt Zesummenaarbecht mat eisem administrative Gemengepersonal, de Gemengenaarbechter an dem Schoulpersonal."

                                                                                                                           Henri FRANK

  

© Administration Communale de Manternach