Actualité

COVID-19

Matdeelung zum COVID-19

Aus de bekannte Grënn wäert d’Gemeng bis op Weideres ab Haut, dem 16.03.2020 zou sinn. Fir Noutfäll*1 mellt iech weg per Telefon op folgenden Nummeren : 71 01 72 23  oder   71 01 72 30   oder per Mail un info@manternach.lu

*1 Noutfäll sinn z.B. Stierffäll / Technesch Noutfäll, wéi z.B. mam Waasserreseau

Desweideren kënnen Certificats de résidence per E-Mail op secretariat@manternach.lu ugefrot ginn. Mir schécken Iech déi dann Heem.

Repas sur Roues:  dëse Service wäert och weiderhi funktionéieren. Et sinn och nach zousätzlech Kapazitéiten disponibel fir Leit iwwer 65 Joer. Mellt Iech op der Gemeng fir Iech fir dëse Service (8,50€ pro Repas) unzemellen.

An dësen Zäiten ass Solidaritéit ënner de Matbierger gefrot : Mir wëllen de vulnerabele*2 Persounen sou gutt et geet hëllefen. D’Gemeng versicht dës Hëllef ze koordinéieren:

Dir sidd bereet fir vulnerabel Persounen akafen ze goen? Dir kënnt Babysitting maachen? Dir kënnt Hausaufgabenhëllef ubidden? Mëllt iech dofir op der Gemeng ënner info@manternach.lu oder per Telefon ënnert folgenden Nummeren :   71 01 72 23   oder   71 01 72 30

*2 Als vulnerabel gëtt ugesinn : Eeler Leit; Diabetiker; Leit mat enger kardiovaskulärer Erkrankung; Leit mat enger Erkrankung vun den Otemweeër; Kriibskrank Leit; Leit mat enger Immunschwächt; Leit mat anere Virerkrankungen.

Dir sidd eng ufälleg Persoun oder sidd a Quarantän a kënnt hëllef gebrauchen? Dann mellt Iech op der Gemeng a mir probéieren de Kontakt mat Leit, déi dës Hëllef ubidden, hierzestellen. Zéckt net!

Selbstverständlech gëlle bei allen Hëllefsaktiounen déi gängeg Hygièneprécautiounen.

Ruffbus Manternach : Profitéiert och weiderhi vun eisem Ruffbus fir Akeef ze maachen. Mellt iech ënner folgender Telefonsnummer 28 108 37

Mir soen iech Merci fir all Hëllef an d’Solidaritéit ënnert de Leit.

Am Fall vu medezinesche Froe rufft weg op der Staatlecher Hotline 8002 8080 un. Merci.

De Schäfferot

Message - COVID-19

Pour des raisons connues, la Commune sera fermée à partir d'aujourd'hui, le 16.03.2020, jusqu'à nouvel ordre. En cas d'urgence*1 veuillez appeler les numéros suivants: 71 01 72 23  ou   71 01 72 30   ou par mail à info@manternach.lu

*1 Comme urgences sont considérées par exemple les cas suivants : Décès / urgences techniques, par ex. réseau d'eau potable

En cas de besoin de certificats de résidence, vous pouvez faire un email à secretariat@manternach.lu, et nous vous enverrons ledit certificat par courrier.

Repas sur Roues: ce service continuera de fonctionner. Des capacités supplémentaires seront également mises à disposition pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Inscrivez-vous à la Commune pour ce service (8,50 € par repas).

En ces temps, la solidarité entre citoyens doit être au programme: Nous aimerions soutenir les personnes vulnérables*2 et vous demandent votre aide. La Commune essaye de coordonner cette aide :

Vous êtes prêts à effectuer des commissions pour les personnes vulnérables (nourriture, médicaments, etc.)? Vous pouvez faire du babysitting? Vous pouvez fournir une aide aux devoirs? Veuillez nous contacter via email info@manternach.lu ou par téléphone aux numéros suivants: 71 01 72 23 ou 71 01 72 30

*2 Comme personnes vulnérables sont considérées les personnes: âgées; les diabètes; atteintes de maladies cardio-vasculaires; souffrant d'une maladie chronique des voies respiratoires; atteintes du cancer; ayant une faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie; atteintes de toute autre maladie antérieure.

Vous êtes une personne vulnérable ou sous quarantaine ? Vous avez besoin d'aide ? Contactez dès aujourd'hui la Commune et nous essaierons de vous mettre en contact avec les personnes proposant leur aide. N'hésitez pas!

Bien entendu, pour toutes ces action, les procédures d'hygiène les plus courantes doivent être respectées.

Ruffbus Manternach: Profitez aussi de notre Ruffbus pour aller faire vos courses. Veuillez prendre contacte au numéro 28 108 37

Nous vous remercions pour toute votre aide et votre solidarité.

En cas de problèmes médicaux, veuillez appeler la hotline mise en place par l'Etat 8002 8080. Merci.

Le collège échevinal