Actualité

Eichenprozessionsspinner - Processionnaires du chêne

Eichenprozessionsspinner

Och dëst Joer sinn d'Eichenprozessionsspinner erëm aktiv. Passt op, weder d'Raupe selwer, nach hier Näschter unzepaken an Iech net an der Géigend vun de befalene Beem opzehalen. Passt op Är Kanner op an informéiert si iwwert de Risiko an d'Geforen. Gidd och Uecht op Är Hausdéieren déi eraus ginn, fir déi kann et liewensgeféierlech ginn wann si mat deene Gëfthoer vun de Raupen a Kontakt kommen.

Wann Dir esou e Nascht gesitt, mellt et roueg bei der Gemeng per Telefon um 71 01 72 30 oder per E-Mail um technique@manternach.lu

 

De Schäfferot

Processionnaires du chêne

Faites attention aux processionnaires du chêne qui sont de nouveau actifs cette année. Veillez à ne pas toucher leurs nids, ni les chenilles mêmes et évitez les arbres infestés. Faites attention à vos enfants et informez-les sur les risques et le danger y relatif. Prenez aussi soin de vos animaux domestiques qui sortent. En cas de contact avec ces chenilles, les poils vénéneux pourraient les exposer à un risque mortel.

Si vous voyez un tel nid, veuillez en informer la Commune soit par téléphone au 71 01 72 30 ou par email à technique@manternach.lu

 

Le collège des bourgmestre et échevins